राष्ट्रीय अग्नीशमन सेवा दीस

ता. 12 एप्रिल 2022

अग्नीशमन सेवा संचालनालयावतीन ता. 14 एप्रिल 2022 दिसा राष्ट्रीय अग्नीशमन सेवा दीस मनोवपात येतलो. सकाळी 9.30 वरांचेर सांतिनेज पणजी हांगा अग्नीशमन सेवा दळाच्या प्रशिक्षण मैदानाचेर आयोजीत कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले जाल्यार मुख्य सचीव डॉ. पुनीत कुमार गोयल मानाचे सोयरे आसतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/254

Skip to content