वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 एप्रिल 2022

ता. 7 एप्रिल 2022 दिसा दाबाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन आमेधुलय, आमिंगोस, भगवती, दावकोण, गवळीवाडो, सावरगाळ, कळसय स्कुल, कळसय गांव, खळुली, किर्लपाल, मल्लारीमळ, रूमडामळ, सांतोण, तातोडी गांव, तातोडी खण, वागोण ग्रामपंचायत, वागोण गांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/231

वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 एप्रिल 2022

ता. 8 एप्रिल 2022 दिसा पंचवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन मुडाय वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 8 एप्रिल 2022 दिसा कुळे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन भरीपवाडो, फादर फार्म, आर. काणेकर, शिंदे फार्म आनी वाकिकुळण वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/232

वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 एप्रिल 2022

ता. 10 एप्रिल 2022 दिसा 33/11 केव्ही मडकय उपकेंद्रावयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन मडकय ग्रामपंचायत, मडकय उद्देगीक वसणूक, 33 केव्ही आनी 11 केव्ही गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/233

Skip to content