वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 मार्च 2022

ता. 31 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही भिरोंडा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भोमपाडेली आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/208

Skip to content