साळावली उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 24 मार्च 2022

वीज खात्यावतीन ता. 27 मार्च 2022 दिसा साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पाक वीज पुरवण जावपी फिडरावयल्यान सकाळी 7.00 ते सांजेची 3.00 वरांमेरेन वीज पुरवण खंडीत करपात येतली आनी त्याखातीर 27 मार्च 2022 दिसा 160 एमएलडी आनी 100 एमएलडी साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान दक्षीण गोंयांतल्या सांगे, केपे, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/197

Skip to content