वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 मार्च 2022

ता. 25 मार्च  2022 दिसा  11 केव्ही शिवोली फिडरावयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मार्णा, इग्रेजवाडो, कृजवाडो, शिवोली चर्च वाडी आनी सरभोवतणच्या वांठारांत  वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/198

Skip to content