वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 मार्च 2022

ता. 24 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोदेती, पांडववाडो, आंबारी केरांत आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/194

Skip to content