वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 मार्च 2022

ता. 23 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुंकळ्ळी नगरपालिकेचे सगळें प्रभाग, मुरीडा, धांडोरा, आदिबांद, कुंकळ्ळी बाजार, कुळवाडो, सावरकट्टो, मास्कोणी, देमानी, भिवसा, कोट्टामळ, जुल्फाशेत आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/189

वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 मार्च 2022

ता. 22 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन तिखाजन, गांवकरवाडो नार्वा, ग्रामपंचायत नार्वा, मुर्डीवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शारदा नगर, तिर्थबाग, केळबायवाडो मये आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 24 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही पिर्णा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भोमवाडो, ओल्ड बसस्टॅण्ड मेणकुरे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/187

वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 मार्च 2022

ता. 22 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही फर्मागुडी फिडरावयल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन रायकार फार्म, नागेशी, बांदोडा पंचायत, रायगिणी, वागदोर, महालक्ष्मी, नावतवाडो, कुणाळ आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/188

/ 2022/188

Skip to content