वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2022
ता. 17 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही पिळगांव लाडफे फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन दामोदर मेटल, गोवा दोडामार्ग, खारपाल, स्टोनेक्स दोडामार्ग वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.
तशेंच ता. 17 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही पर्वरी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन वडाकडे, देवश्री गार्डन, कॉर्पोरेशन बँक, 9 टू 9 शॉपी, प्रायोरिटी, आल्कॉन ह्युंदाई, लिमावाडो, शांतीनगर, दामियान द गोवा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/174

Skip to content