वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2022

ता. 15 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही सालेली फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सालेली वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही भिरोंडा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शेळ आनी मायंगिणे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/169

Skip to content