वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 मार्च 2022

ता. 4 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोदेती, पांडावाडो, अंबारी, केरे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/146

वीज पुरवण खंडीत
ता. 3 मार्च 2022

ता. 4 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही लामगांव आनी पिळगांव फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोनारपेठ, कारापूर पोरमळ, वैभव रेजिडन्सी, गांवकरवाडो दिवचल आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/147

Skip to content