वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 फेब्रुवारी 2022

ता. 2 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही सालेली फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुमारखंड आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/145

Skip to content