वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 फेब्रुवारी 2022

ता. 28 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 10.30 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन नार्वा, पोरणे तिर्थ, मळार, बेलसूर, बाकरा आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/144

Skip to content