वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 फेब्रुवारी 2022

ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा 33 केव्ही चांदेल फिडरावयल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मे. ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल प्रकल्पाक वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा कोळवाळे, पॉवरग्रिड आनी कोळवाळे उद्देगीक फिडरावयल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन पिर्ण पंचायतीच्या तानोडीवाडो, नाईकवाडो, थोरलीचानय, व्हडलीचानय, केळवाडो, उमलवाडो, नानोडा पंचायतीच्या गावांत, मंडात, रेवोडा पंचायतीच्या फडटीर, कारक्याचोव्हाळ, चाळीन, माझिलवाडो, वेताळा देऊळ, कॉर्पोरेशन बँक, सिमोल्डा, जुवे आनी कोळवाळे पंचायतीच्या तारीर, कोलवाळे भलायकी केंद्र, रामनगर, तारचेगाळ, मुशीरवाडो, सेंट. रॉकवाडो, सेंट. फ्रासिसवाडो, कोनीवाडो, सहकार सोसायटी, मादलो गॅरेज, कामुर्ली पंचायतीच्या गांवकरवाडो, दरबारवाडो, तीनमाड, मायणापाटो, गोवा हाऊसिंग बोर्ड, कामुर्ली चर्च, कोळवाळे आयडीसी, पॉवरग्रिड, चिंकाली, पाटो, थिवी पंचायतीच्या घोटणीचोव्हाळ, गणेश मंदीर, कोळवाळे सेंट्रल जेल, थिवी व्हळवणे, सौराकवाडो, सोनीवाडो, माडोल, साई कॉलनी, दिमीशील कॉलनी, मांगिरीष कॉलनी, साधना सदन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/139

वीज पुरवण खंडीत
ता. 25 फेब्रुवारी  2022

ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा  11 केव्ही सोडये फिडरावयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मार्णा पंचायतीच्या बामणवाडो, फर्नांडिसवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत  वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 28 फेब्रुवारी 2022 दिसा  11 केव्ही शिवोली फिडरावयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मार्णा पंचायतीच्या पोर्तावाडो, राय, थिएटर जंक्शन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत आनी  सांजेची 3.00 ते 6.00 वरां मेरेन 11 केव्ही मांद्रे  फिडरावयल्यान नाईकवाडो, सातचेभाटले आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/140

वीज पुरवण खंडीत
ता. 25 फेब्रुवारी  2022

ता. 28 फेब्रुवारी 2022 दिसा  11 केव्ही असोळणा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन असोळणा बाजार, तारीवाडो, असोळणा चर्च, पासगे, ओरेल, सांतावाडो, मुळेवाडो, वाडे, बेनफॉल आनी सरभोवतणच्या वांठारांत  वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/141

Skip to content