वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 फेब्रुवारी 2022

ता. 25 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही नार्वा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कोनाटी, वरपाल, हातुर्ली आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मयते, कैलासनगर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/136

Skip to content