उपराष्ट्रपती 3 मार्चाक गोंयांत येतले

ता. 24 फेब्रुवारी 2022

भारताचे उपराष्ट्रपती श्री. एम. वेंकय्या नायडू हे 3 आनी 4 मार्च 2022 दिसा दोन दिसांच्या अधिकृत भेटीर गोंयांत येतलें. तांच्या वांगडा तांची घरकान्न श्रीमती एम. उषा हीवूय गोंय भेटीर येतलीं.

उपराष्ट्रपती आपल्या गोंय भेटीत राजभवनाच्या दरबार हॉलाचे उक्तावण करतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/135

Skip to content