उजो पालोवपी दळाचो वर्सुकीं संचलन निरिक्षण दीस

ता. 24 फेब्रुवारी 2022

उजो पालोवपी दळाचो वर्सुकीं संचलन निरिक्षण दीस ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर सांतिनेज हांगाच्या उजो पालोवपी दळाच्या प्रशिक्षण मैदानाचेर जातलो. मुख्य सचीव श्री. पुनीत कुमार गोयल कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/137

Skip to content