वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 फेब्रुवारी 2022

ता. 24 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही लाडफे पिर्णा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भक्ता फॅक्टरी, गवळवाडो, स्टोनेक्स उसप, झारापकर क्रशर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/129

वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 फेब्रुवारी 2022

ता. 23 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही पोरणे गोंय फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेस्ट कोस्ट, लॅण्डस्केप, सनशायन स्कुल, फोअर सिजन्स, नावेलकर व्हॅली, मोरेश्वर, हॅण्डिकॅप आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 24 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मळार, आंबय, गांधी पार्क, सांतारभाट आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/130

Skip to content