वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 फेब्रुवारी 2022

ता. 23 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी बाजार फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन कुंकळ्ळी बाजार वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/122


वीज पुरवण खंडीत
ता. 21 फेब्रुवारी 2022

ता. 24 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही मांगूर फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मांगूर, शांतीनगर, गांधीनगर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/123

रेशनावयले धान्य वितरावपाक मुजत वाड
ता. 21 फेब्रुवारी 2022

नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान रेशन कार्डधारकांक फेब्रुवारी म्हयन्याचे धान्य वितरावपाक 24 फेब्रुवारी 2022 मेरेन मुजत वाडयल्या. युआयडीएआय सर्व्हरान 11 ते 14 फेब्रुवारी मेरेन बिघाड जाल्लो आनी लावधारकांक रेशन कोटा वितरावपाक मेळूक ना, ते खातीर ही मुजत वाड दिल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/124

26 फेब्रुवारी न्यायालयीन कामकाजाचो दीस
ता. 21 फेब्रुवारी 2022

उच्च न्यायालयान 7 फेब्रुवारी 2022 दिसा आदीच जाहिर केल्ल्या सुटयेच्या फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालय आनी ताच्यो नागपूर आनी औरंगाबाद शाखा आनी मुंबय उच्च न्यायालय गोंय खंडपीठ,पर्वरी खातीर ता. 26 फेब्रुवारी 2022 दिसा (4 थो शेनवार) न्यायालयीन कामकाजाचो दीस म्हूण जाहिर केला. वकील, याचिकादार आनी पक्षकारांनी हाची नोंद घेवची, अशें मुंबय उच्च न्यायालय गोंय खंडपीठाच्या निबंधकान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/125

वीज पुरवण खंडीत
ता. 21 फेब्रुवारी 2022

ता. 22 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही मांद्रे फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन नाईकवाडो मांद्रे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/126

वीज पुरवण खंडीत
ता. 21 फेब्रुवारी 2022

ता. 23 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नार्वा, पोरणे तिर्थ, मळार, बेलसूर, बाकरा आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/127

Skip to content