वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 फेब्रुवारी 2022

ता. 20 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवचल आयडीसी फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन उद्देगीक वसणूक दिवचल, कांतारवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/117

 

वीज पुरवण खंडीत
ता. 18 फेब्रुवारी 2022

ता. 20 फेब्रुवारी 2022 दिसा बोर्डे शार उद्देगीक फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आल्फागम, बीएसएनएल, क्रिस्टल इंडस्ट्री, गुरू कोरगांवकर, गुरूकृपा ऑटो वर्ल्ड, एडव्हान्स कम्पोजिट्स, पिरो इलेक्ट्रीक इन्सट्रुमेंट, स्टोनेक्स, ओमव्हेंटक, पीके कम्पोजिट्स, प्रो आर्ट, पंप हाऊस, पिरो इलेक्ट्रीक केबल्स, रोलिंग मिल, रॉयल स्टॅग, साई कृपा, सुमो टीक, व्हेनस प्रकल्पाक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/118

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी
ता. 18 फेब्रुवारी 2022

आंबावली हांगा पंप हाऊसाक वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 100 केव्ही ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही भुंयगत वीज केबल यंत्रणां ता. 21 फेब्रुवारी 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/119

Skip to content