वीज पुरवण खंडीत

ता. 17 फेब्रुवारी 2022

ता. 19 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही सिरसय फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन कांसा तळे वांठार, हॅप्पी विस्ता अपार्टमेंट, धुलतवाडो, धाटवाडो, मुड्डावाडो, झेला फॅक्टरी, ए-1 पार्क अपार्टमेंट, बेलाविस्तावाडो, ब्लुमिंग बर्ड स्कुल, बोडयेचो कांय वांठार आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/114

Skip to content