वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 9 फेब्रुवारी 2022

आमोणा उपकेंद्र ते होंडा पिसुर्ले आयडीसी मेरेन नवीन घातिल्ले 11 केव्ही भुंयगत वीज केबल आनी जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 11 फेब्रुवारी 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/105

Skip to content