वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 फेब्रुवारी 2022

ता. 10 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही धुळापी फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन व्हिटो आयस् प्लांट, कालवाडो, कालपोरा, गांवकार बेकरी, व्हॉलवाडो, गौरिष पेरेरा, खोर्ली ग्रामपंचायत, धाडीर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेस्ट कोस्ट, लॅण्डस्केप, सनशायन स्कुल, फोर सिजन, नावेलकर व्हॅली, मोरेश्वर, हॅण्डिकॅप आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/104

Skip to content