14 फेब्रुवारीक पगारी सुटी

ता. 7 फेब्रुवारी 2022

सरकारान गोंय विधानसभा वेंचणूक मतदान दिसा सोमार ता. 14 फेब्रुवारी 2022 दिसा राज्यांत भौशीक सुटी जाहिर केल्या आनी ही सुटी गोंय राज्यांतले उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांखातीर पगारी सुटी आसतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/100

Skip to content