नौदळाचे फारपेट प्रशिक्षण – नाविकांक शिटकावणी

ता. 3 फेब्रुवारी 2022

नौदळान ता. 11 फेब्रुवारी 2022 दिसा हेडलॅण्ड सडा-मुरगांव हांगा नौदळाच्या जवानांखातीर सकाळी 9.00 ते दनपारा 1.00 वरामजगती फारपेट सराव प्रशिक्षण आयोजीत केला. मुरगांव हेडलॅण्ड सडासावन दर्यावटेनच्या 15 मैल वाठारामेरेन फारपेट सराव जातलो आनी ह्या वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसतले. ते खातीर फारपेट सरावाच्या काळात बोटी, बार्जी आनी हेर नाविकांनी धोक्याच्या दर्या वाठारांत प्रवेश करचो न्हय, अशें कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/92

Skip to content