कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या मनशाच्या कुटुंबां खातीर सानुग्रह अर्थीक मजत

ता. 3 फेब्रुवारी 2022

कोवीड म्हामारीच्या काळांत कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या व्यक्तिच्या वारसदाराक जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत 50,000/- रूपयांची सानुग्रह अर्थीक मजत वितरीत करपात येता. आता मेरेन 1280 सानुग्रह अर्थीक मजत अर्ज मंजूर करून कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या व्यक्तिच्या वारसदारांक 6 कोटी 40 लाख रूपयांची सानुग्रह अर्थीक मजत वितरीत केल्या.

लोकांनी सानुग्रह अर्थीक मजती खातीरचे अर्ज उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाची व्हेबसायट northgoa.gov.in वा स्टेट पोर्टल goaonline.gov.in वयल्यान डावनलोड करून तो संबंदीत तालुका मामलेदार कार्यालयाक पडताळणी खातीर धाडचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/93

Skip to content