वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 फेब्रुवारी 2022

ता. 2 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही सालेली फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन दाबे आनी झर्मे गांवच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 3 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही नगरगांव फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन धडो सोनाळ, बंदीरवाडो, सोनाळ, धाटमळ आनी मारूती देवळा वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही ठाणा फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन हिवरे गांवच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/90

Skip to content