वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 जानेवारी 2022

ता. 21 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा, बोर्डे, कारापूर, कुडचीरे, लाडफे, नार्वा, पिळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अत्रेय डॉक, धेंपो कॉलनी, कातरवाडो, बागवाडो, अत्रेय इंजिनियरींग वर्क, गांवकरवाडो, मांद्रेकरवाडो, कामत डॉक, मठवाडो, न्युवाडो, मांडवी डॉक, सारमानस, सप्तकोटेश्वर नार्वा, सेझा मायनिंग, शेट्ये मॉडेस्ट अपार्टमेंट, वरगांव, शेट्ये प्रायड, वासुदेव सिटाडेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/59

ता. 20 जानेवारी 2022

ता. 22 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा नार्वा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अस्नोडा बाजार प्रकल्प, बंडारवाडो, मदलोवाडो, नवो बस स्टॅण्ड, पोरणो बस स्टॅण्ड आनी स्टेला आंद्रेद वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही बोर्डे, कोळवाळ, कुडचीरे, पिर्ण फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अहिल्या चंद्रलोक, लाड हेरिटेज, साईनाथ अपार्टमेंट, शिरोडकर हॉल, शांतादुर्गा हायस्कुल, सिया कॉम्पलेक्स वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/60

ता. 20 जानेवारी 2022

ता. 22 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सांगे शार, खैरीकाटे, पागुणा, मुगोळी, मारांगण, कुयणामळ, कश्टीमळ, बेंडवाडो, चिकोलमळ, तारीमळ, दांडो, पानगाळ, खरखटेघाटी आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/61

ता. 20 जानेवारी 2022

ता. 22 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पोर्तावाडो, राय, थिएटर जंक्शन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/62

Skip to content