वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 04 जानेवारी 2022

सिरसय थिवी हांगा 110 केव्ही केआरसी उपकेंद्राक वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 5 जानेवारी 2022 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/13

Skip to content