वीज पुरवण खंडीत

ता. 04 जानेवारी 2022

ता. 5 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही लाडफे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन खोलपेवाडो, साळ पुर्नवसन, कुमयामळ, कोळगिरे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन देवीचेभाट, गांवकरवाडो, मुरीडावाडो, तिखाझन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/10

Skip to content