वीज पुरवण खंडीत

ता. 03 जानेवारी 2022

ता. 4 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही पिळगांव आनी गांवकरवाडो फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन कामत डॉक, मठवाडो, सारमानस, धेंपो मायनिंग, गांवकरवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/05

Skip to content