वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 डिसेंबर 2021

ता. 29 डिसेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अस्नोडा बाजार प्रकल्प, भंडारवाडो, नवो बसस्टॅण्ड, अस्नोडा, पोरणो बसस्टॅण्ड, स्टेला आंद्रे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1083

 

ता. 28 डिसेंबर 2021

ता. 30 डिसेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही पिळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वासुदेव सिटाडेल, गांवकरवाडो दिवचल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1084

 

ता. 28 डिसेंबर 2021

ता. 30 डिसेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही कुडचीरे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन ओणा, मावळींगे गांव, कुडचीरे गांव, देऊळवाडो, भटवाडी, सात्तेरकरवाडो, पलतडवाडो, तळीवाडो, नायगिणी, पडोशे, धाटवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1085

Skip to content