गिरायकांनी उदका बिलांची पडताळणी करून घेवची

ता. 28 डिसेंबर 2021

भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंता-1 च्या कार्यालयांन उदका पुरवण गिरायकांक कळीत केला की भौशीक बांदकाम विभागान तांकां जारी केल्ल्या उदका पुरवण बिलांनी कसलीय विसंगती दिसून आयल्यार गिरायकांनी आपल्या उदका बिलासयत सहाय्यक अभियंतो, उदका पुरवण हांचे कडेन संपर्क करचो. सहाय्यक अभियंतो उदका बिलाची पडताळणी करून विसंगती आसल्यार नवीन बिल जारी करतले.

तशेंच गिरायकांनी विंसंगती आशिल्ली बिलां फारीक करची न्हय. तांची थकबाकी फुडल्या बिलांनी आस्पावन घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1082

Skip to content