वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 22 डिसेंबर 2021

माशेल वांठारांत नावेली आमोणा उपकेंद्रा सावन नवीन घातिल्ले 33 केव्ही भुंयगत वीज केबल ता. 22 डिसेंबर 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1078

Skip to content