वीज पुरवण खंडीत

ता. 26 ऑक्टोबर 2021

ता. 27 ऑक्टोबर 2021 दिसा 200 केव्हीए होली फॅमीली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन जेएमजे हॉस्पिटल, क्लर्जी होम आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/886

Skip to content