बांदकाम कामगांर कल्याण मंडळाची बसका

ता. 26 ऑक्टोबर 2021

गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कामगांर कल्याण मंडळाची 15 वी बसका ता. 29 ऑक्टोबर 2021 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर पर्वरे सचिवालयांतल्या परिशद सभाघरांत कामगार आनी रोजगार मंत्री श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात हांच्या अध्यक्षतेखाला जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/889

Skip to content