24 ऑक्टोबराक बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

बाणस्तारी पुलाच्या डॅक पातळीची नोंद आनी तपासणी करपाच्या कामाखातीर ता. 24 ऑक्टोबर 2021 दिसा सकाळी 6.30 ते 8.30 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/875

Skip to content