वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

ता. 20 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार आनी 11 केव्ही बोर्डे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन षश्ठीवाडो, कामत गॅस, बोर्डे मुखेल रस्तो, सिया कॉम्पलेक्स, चंद्रलोक, कवळेकर आनी सरभोवतणचो वाठार, मांगिरिष रेजिडन्सी, महामाया रेजिडन्सी, बोर्डे, कमल हॉटेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/876

Skip to content