वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

ता. 21 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन सबंद दिवाडी आनी चोडण बेट वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/873

Skip to content