वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

ता. 21 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही असोळणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन असोळणा बाजार, तारीवाडो, असोळणा चर्च, पासगे, ओरेल, बांद, सांतवाडो, वाडे, बेनफॉल, कोलेवाडो, नागबाग, बागा, वेळ्ळी, आंबेली, कुलासोवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/870

Skip to content