कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या मनशाच्या कुटुंबां खातीर सानुग्रह मजत

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

कोवीड म्हामारीच्या काळांत कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्या व्यक्तिच्या वारसदाराक जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत 50,000/- रूपयांची सानुग्रह अर्थीक मजत वितरीत करपात येतली.

सानुग्रह अर्थीक मजती खातीर अर्ज संबंदीत जिल्हाधिकाऱ्याक करपाक जाय. अर्जा वांगडा व्यक्तिक कोवीड-19 दुयेंसान मरण आयिल्ल्याचो दाखलो जोडपाक जाय. चड म्हायती खातीर संबंदीत जिल्हाधिकारी कार्यालयांत संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/869

Skip to content