एमएसएमई च्या येवजणे खातीर नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

केंद्रीय सुक्ष्म, लघू आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयाच्या शुन्य परिणाम शुन्य न्युनताय (ZED) येवजणे खातीर गोंय सरकारान उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयाच्यो संचालिका श्रीमती स्वेतिका साचन हांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या.

नोडल अधिकाऱ्याकडेन फोन नं. 0832-2222241/ 9717748244 वयल्यान संपर्क करचो वा dir-indu.goa@nic.in चेर भेट दिवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/871

Skip to content