वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑक्टोबर 2021

ता. 20 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन देमानी, मोलगिणी, जुजेमळ, गोंयचे भाट, गोठण, नवेंबांद, बाळ्ळी बाजार आनी बाळ्ळी मठ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/864

Skip to content