वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑक्टोबर 2021

ता. 20 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन देऊळवाडो, आस्कावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/866

Skip to content