10 ऑक्टोबराक बोरी पूल येरादारीक बंद

ता. 8 ऑक्टोबर 2021

एनएच-17 ब वयल्या बोरी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 10 ऑक्टोबर 2021 दिसा सकाळी 6.00 ते 8.00 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/836

Skip to content