वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 ऑक्टोबर 2021

ता. 7 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही कासावली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन जूवारी नगर, क्विनी जक्शन, जुवारी नुस्त्या मार्केट, गोवा कार्बोनिक आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 8 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुठ्ठाळी ठाणा जक्शन, मड्डांत, नोवा पालमार, फेरी धक्को आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/832

Skip to content