वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 ऑक्टोबर 2021

ता. 8 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही मळकर्णे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन मळकपण, तांक आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/830

Skip to content