वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 ऑक्टोबर 2021

ता. 7 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही कोळंब फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन कोळंब, चुडयामळ, चुडया, तळसाय आनी फॉरेस्ट गेट वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 7 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही वाडे तळे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वाडे, मेरशी वाडे आनी चिखलीच्या कांय वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/827

Skip to content