वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 ऑक्टोबर 2021

ता. 6 ऑक्टोबर 2021 दिसा 33 केव्ही एमईएस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मे. ताजसेट एअर कॅटर्रस आनी मे. मॉडर्न नेस्ट वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही कॉर्पोरेशन बँक आनी भोबे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन कॉर्पोरेशन बँक, भोबे डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/826

Skip to content