वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 जुलय 2021

ता. 2 ऑगस्ट 2021 दिसा 11 केव्ही भिंडे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गोठवाडो, भिंडे, बेतोडा ग्रामपंचायत, पणसपाणी, कुमयापोड आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 3 ऑगस्ट 2021 दिसा 11 केव्ही देवारी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन किटोळ, गोठणवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/633

Skip to content