पेडणे म्हालात फाल्या 31 जुलयाक उदका पुरवण जावची ना

ता. 30 जुलय 2021

महाराष्ट्रात खण पीठाच्या बंधाऱ्याक खावटें पडिल्ल्यान कळणा न्हंयच्या उदकाची खदुळसाण वाडिल्ली आसा आनी चांदेल उदका प्रक्रिया प्रकल्पाची उदक शुध्दीकरण प्रक्रिया बंद पडल्या. त्या खातीर फाल्या 31 जुलय 2021 दिसा पुराय पेडणे म्हालात उदका पुरवण जावची ना. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/631

Skip to content